วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร  ที่ ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรม
   ๑.  รับหนังสือและตารางสอนกับครูพี่เลี้ยง
   ๒.  รับสมุด ปพ. ๕  เขียนตัวชี้วัด และรายชื่่อนักเรียน
   ๓.  จัดเวรประจำวันให้อยู่วันเดียวกันกับครูพี่เลี้ยง
   ๔. จัดเตรียมหนังสือที่จะสอน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
กิจกรรม
    ๑.  ประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการและครูทุกท่าน 
    ๒.  แนะนำตัวให้ครูได้รู้จัก
    ๓.  พบครูพี่เลี้ยง
    ๕.  ช่วยครูทำความสะอาดห้องพักคูรและห้องประชุม