วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  อังคาร  ที่  ๒๙   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖

วัน  จันทร์  ที่  ๒๘    พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.     รับและส่งนักเรียน
๒.     คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.     สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๕.     ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๖.     ทำสื่อการเรียนการสอน

วัน  ศุกร์  ที่  ๒๕    พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.       สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔ 
๔.      ตรวจงานนักเรียน
๕.      ทำแบบบันทึกการดื่มนม  และแบบบันทึกตรวจฟันประจำวัน  ของนักเรียนชั้น  ป.๔

วัน  พฤหัส  ที่   ๒๔   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแบบบันทึกตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนชั้น  ป.๔

วัน  พุธ  ที่  ๒๓   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๕.      ตรวจงานของนักเรียน

วัน  อังคาร  ที่  ๒๒   พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.     รับและส่งนักเรียน
๒.     คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.     สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖


วัน  จันทร์  ที่  ๒๑   พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.      รับและส่งนักเรียน
๒.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.      แจกหนังสือแบบฝึกทักษะให้กับนักเรียน
๕.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๖.      ช่วยครูทำความสะอาด  และจัดโต๊ะห้องพักครูให้เรียบร้อย

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๘    พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.       รับและส่งนักเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔
๔.      ช่วยครูจัด  และทำความสะอาดตู้  ห้องพักครูให้เรียบร้อย

วัน  พฤหัส  ที่  ๑๗   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      รับและส่งนักเรียน
๒.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๕.      เขียนตัวชี้วัด  และมาตรฐานการเรียนรู้  ลงในสมุด  ปพ. 


วัน  พุธ  ที่  ๑๖  พ.ศ.   ๒๕๕๕
       กิจกรรม
๑.     รับนักเรียนหน้าประตู้โรงเรียน
๒.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.     แจกสมุด  และหนังสือให้กับนักเรียน
๔.   เข้าในห้องเรียนชั้น  ป. ๔  และ ป.๖   ทำความรู้จักกับนักเรียน
๕.  ทำความเข้าใจการทำ  ปพ.๕  ที่รับผิดชอบ  กับครูพี่เลี้ยง
๖.     เขียนรายชื่อนักเรียน  ชั้นที่รับผิดชอบสอนชั้น ป.๔  และ  ป.๕   ลงในสมุด    ปพ.๕ 
 ๕.     เช็คจำนวนนักเรียน  มา  ไม่  มา และจำนวนนักเรียนทั้งหมด ให้นักเรียนแนะนำตัวที่ละคนก่อนจะเริ่มสอน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร  ที่ ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรม
   ๑.  รับหนังสือและตารางสอนกับครูพี่เลี้ยง
   ๒.  รับสมุด ปพ. ๕  เขียนตัวชี้วัด และรายชื่่อนักเรียน
   ๓.  จัดเวรประจำวันให้อยู่วันเดียวกันกับครูพี่เลี้ยง
   ๔. จัดเตรียมหนังสือที่จะสอน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
กิจกรรม
    ๑.  ประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการและครูทุกท่าน 
    ๒.  แนะนำตัวให้ครูได้รู้จัก
    ๓.  พบครูพี่เลี้ยง
    ๕.  ช่วยครูทำความสะอาดห้องพักคูรและห้องประชุม