วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  อังคาร  ที่  ๒๙   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖

วัน  จันทร์  ที่  ๒๘    พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.     รับและส่งนักเรียน
๒.     คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.     สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๕.     ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๖.     ทำสื่อการเรียนการสอน

วัน  ศุกร์  ที่  ๒๕    พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.       สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔ 
๔.      ตรวจงานนักเรียน
๕.      ทำแบบบันทึกการดื่มนม  และแบบบันทึกตรวจฟันประจำวัน  ของนักเรียนชั้น  ป.๔

วัน  พฤหัส  ที่   ๒๔   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแบบบันทึกตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนชั้น  ป.๔

วัน  พุธ  ที่  ๒๓   พ.ศ.   ๒๕๕๕
        กิจกรรม
๑.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๒.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖
๔.      ทำแผนการจัดการเรียนรู้
๕.      ตรวจงานของนักเรียน

วัน  อังคาร  ที่  ๒๒   พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.     รับและส่งนักเรียน
๒.     คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.     รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.     สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๔  และ ป.๖


วัน  จันทร์  ที่  ๒๑   พ.ศ.   ๒๕๕๕
         กิจกรรม
๑.      รับและส่งนักเรียน
๒.      คุมนักเรียนชั้น  ป.๔  ทำความสะอาดทั้งในห้อง  และบริเวณโรงเรียน
๓.      รวมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๔.      แจกหนังสือแบบฝึกทักษะให้กับนักเรียน
๕.      สอนหนังสือนักเรียนชั้น  ป.๖
๖.      ช่วยครูทำความสะอาด  และจัดโต๊ะห้องพักครูให้เรียบร้อย